Light Off
703 view

ปริศนาลับราชวงศ์หมิง เป็นภาพยนตร์ที่ย้อนเวลากลับไปในประวัติศาสตร์จนถึงรุ่งอรุณของเวลา ณ จุดนี้ผู้คนเริ่มพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คดีนี้เกี่ยวข้องกับองค์กรชื่อ x war scene ด้วยเหตุนี้เองที่ทีมงานจึงเชี่ยวชาญในการจับอาชญากรเหล่านี้มาลงโทษ

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-12-1024x478.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-13-1024x492.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-4-1024x509.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-12-1024x509.png

ปริศนาลับราชวงศ์หมิง (พากย์ไทย)

ปริศนาลับราชวงศ์หมิง เป็นภาพยนตร์ที่ย้อนเวลากลับไปในประวัติศาสตร์จนถึงรุ่งอรุณของเวลา ณ จุดนี้ผู้คนเริ่มพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คดีนี้เกี่ยวข้องกับองค์กรชื่อ x war scene ด้วยเหตุนี้เองที่ทีมงานจึงเชี่ยวชาญในการจับอาชญากรเหล่านี้มาลงโทษ

This image has an empty alt attribute; its file name is 1-12-1024x478.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-13-1024x492.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-4-1024x509.png

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-12-1024x509.png

Show more